more from
THRASH44 RECØRDS

frank angotti is dead

by frank angotti is dead

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
2.
3.
03:03
4.
5.
03:28

about

_____________________________________________________

I UƧƎD LGPT// [RUППIПG ØП Λ GP2X] PO-12 & PO-20 TØ MΛKƎ THIƧ ΛLBUM.

I HΛD CΛƧƧƎTTƎƧ MΛDƎ UP FOR THIƧ RƎLEΛƧƎ BUT I DØ ПØT PƎRƧØПΛLLY HΛVƎ ΛПY LƎFT, BUT YOU CΛП GØ GƎT THƎ LΛƧT FƎW ØVƎR @ Cow Tongue Records - cowtonguetaco.tictail.com/product/frank-angotti-is-dead-ep

credits

released July 18, 2016

SOUNDCLOUD.COM/frankangottiisdead
FACEBOOK.COM/frankangottiisdead

ΛLBUM ΛRT// MΛƧTƎRIПG & VIDƎØ WHƎRƎ DØПƎ BY MƎ.

tags

license

about

frank angotti is dead Hobart, Indiana

FΛID WΛƧ "BØRП" IП THƎ GRƎΛƧƎ ƧWΛMPƧ OF ПØRTHWƎƧT IПDIΛПΛ. HƎ WΛƧ ΛLWΛYƧ FIXΛTƎD WITH ØDD THIПGƧ & MUƧIC.

ƧØ ƎVƎПTUΛLLY HƎ BECΛMƎ Λ GRƎΛƧƎ-MΛП HƎ CØMBIПƎD THƎ TWØ UƧIПG ØLD RƎTRØ CØПSØLƎƧ & CØMPUTƎR WITH RΛПDØM MIDI GƎΛR HØØKƎD UP TØ IT.

HƎ ΛIM'Ƨ TØ MΛKƎ YØU LƎΛVIПG THƎ RØØM CØПFUƧƎD// HΛPPY & ΛRØUƧƎD!

://*BØØKIПG ~ frankangottiisdead@gmail.com
... more

contact / help

Contact frank angotti is dead

Streaming and
Download help

Redeem code